In demand là gì

     
Dưới đây là những chủng loại câu tất cả chứa tự "in demand", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - baocaobtn.vnệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo đầy đủ mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với tự in demand, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ in demand trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - baocaobtn.vnệt

1. The Japanese toy industry was hit by a sharp drop in demand.

Bạn đang xem: In demand là gì

Ngành công nghiệp đồ nghịch Nhật bản bị tác động bởi nhu yếu giảm mạnh.

2. An entrepreneur does n"t recognize changes in demand , customer preferences or the economic situation .

chủ doanh nghiệp không nhận biết những biến hóa về ước , những thị hiếu của công ty hoặc tình hình kinh tế .

3. He sometimes had to wait for days khổng lồ get that highly in demand resource.

Ông Nhân thường buộc phải chờ vài ba ngày mới đến lượt vị tài liệu khi đó còn hiếm.

4. African blackwood (D. Melanoxylon) is an intensely black wood in demand for making woodwind musical instruments.

Trắc đen châu Phi (D. Melanoxylon) là một trong những loại mộc đen được sử dụng nhiều để triển khai các một số loại nhạc cố gắng thổi bằng hơi.

5. For the next six months, I was much in demand và had many opportunities lớn preach informally.

suốt sáu tháng bận rộn trong baocaobtn.vnệc xây cất, tôi tất cả nhiều thời cơ để có tác dụng chứng phân phối chính thức.

6. The increase in demand has a direct effect on the escalation of the giải pháp công nghệ used in the toys.

Sự tăng thêm nhu mong có ảnh hưởng trực tiếp đến sự vươn cao của technology được thực hiện trong thiết bị chơi.

7. The arrival of automobiles, & corresponding decline in demand for carriage horses, coincided with a split in the breed.

Sự mở ra của xe pháo ô tô, cùng sự suy giảm khớp ứng về yêu cầu cho ngựa vận chuyển, trùng hợp với một sự phân chia rẽ trong những giống ngựa.

Xem thêm: Pháp Luật Về Phương Tiện Thanh Toán Và Tiền Gửi Của Khách Hàng Tại

8. No human has ever designed a factory more efficient, or whose products are more in demand, than a chloroplast.”

chưa từng có fan nào có thể thiết kế được một nhà máy có tính năng hơn, hoặc chế tác ra thành phầm cần yếu hèn hơn là 1 hạt diệp lục”.

9. Muscobaocaobtn.vnte is in demand for the manufacture of fireproofing và insulating materials và to some extent as a lubricant.

Muscobaocaobtn.vnt là nguyên vật liệu trong sản xuất vật tư chịu lửa và vật tư cách ly với trong chất bôi trơn.

10. In 1892, the U.S. Rubber Company introduced the first rubber-soled shoes in the country, sparking a surge in demand and production.

vào năm 1892, doanh nghiệp U.S. Rubber trình làng mẫu giày đế cao su thiên nhiên đầu tiên trong nước, trở nên nổi như cồn và liên tiếp cháy hàng.

11. It currently holds baocaobtn.vnetnam Dairy ( baocaobtn.vnnamilk ) , which it sees as well positioned lớn benefit from baocaobtn.vnetnam "s 10 % a year growth in demand for dairy products .

hiện tại họ nắm giữ công ty Sữa baocaobtn.vnệt nam ( baocaobtn.vnnamilk ) , công ty mà họ nhận thấy tất cả vị thế giỏi để thu lợi tự mức tăng 1 năm 10% của baocaobtn.vnệt Nam yêu cầu về các thành phầm sữa .

12. With the increase in demand for Chinese as a second language, there are 330 institutions teaching Chinese language globally according lớn the Chinese Ministry of Education.

Theo sự ngày càng tăng nhu cầu về giờ đồng hồ Trung như ngôn ngữ thứ hai, theo Bộ giáo dục và đào tạo Trung Quốc, có 330 tổ chức triển khai dạy tiếng Trung bên trên toàn cầu.

13. A trend reversal và a recovery in demand have been recorded early in the second half of 2009, allowing a 2.0% increase in the local metal production.

Ghi nhấn một xu hướng đảo nghịch cùng khôi phục yêu cầu vào đầu nửa sau của năm 2009, có thể chấp nhận được tăng 2% sản lượng kim loại địa phương.

14. Today, most governments relatively limit interventions in demand management to lớn tackling short-term crises, and rely on policies like independent central banks và fiscal policy rules khổng lồ prevent long-run economic disruption.

Ngày nay, phần lớn các chủ yếu phủ kha khá hạn chế các biện pháp can thiệp trong cai quản nhu ước để xử lý các cuộc khủng hoảng rủi ro ngắn hạn, và phụ thuộc vào các cơ chế như bank trung ương độc lập và những quy tắc chế độ tài khóa để ngăn ngừa sự cách trở kinh tế dài hạn.


Chuyên mục: Công nghệ tài chính