Dạng 1: tính tích phân dùng phương pháp đồng nhất hệ số với phân thức có mẫu ở dạng tích

     

Bạn đang xem video Hướng dẫn tính nguyên hàm dạng phân thức hữu tỉ bằng phương pháp đồng nhất thức lớp 12 được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

3 Bước HACK điểm cao Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác Bước 2: Xem bài giảng tại baocaobtn.vn Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
*
Đánh giá:

Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Hướng dẫn tính nguyên hàm dạng phân thức hữu tỉ bằng phương pháp đồng nhất thức lớp 12 bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại baocaobtn.vn


a. \(F\left( x \right) = 5 – \cos x\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sin x\)

b. Nếu \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) thì mọi nguyên hàm của \(f\left( x \right)\) đều có dạng \(F\left( x \right) + C\) (\(C\) là hằng số).c. \(\int\limits_{}^{} {\dfrac{{u’\left( x \right)}}{{u\left( x \right)}}dx} = \log \left| {u\left( x \right)} \right| + C\)

d. \(F\left( x \right) = {x^2}\)là một nguyên hàm của\(f\left( x \right) = 2x\)


a. $\int {\sin xdx} = \cos x + C$

b. \(\int {dx} = x + C\)

c. $\int {{e^x}dx} = {e^x} + C$

d. \(\int {\dfrac{1}{x}dx} = \ln \left| x \right| + C\)


a.

\(\int{\dfrac{1}{x}\,\text{d}x}=\ln \left| x \right|.\)

b.

\(\int{\dfrac{1}{x}\,\text{d}x}=\ln \left| x \right|+C.\)

c.

\(\int{\dfrac{1}{x}\,\text{d}x}=-\dfrac{1}{{{x}^{2}}}+C.\)

d. \(\int{\dfrac{1}{x}\,\text{d}x}=\ln x+C.\)


Gợi ý

\(F\left( x \right)\)là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) \Leftrightarrow F’\left( x \right) = f\left( x \right)\)


Đáp án chi tiết

Đáp án A: \(F’\left( x \right) = \sin x = f\left( x \right) \Rightarrow \) Đáp án A đúng.

Bạn đang xem: Dạng 1: tính tích phân dùng phương pháp đồng nhất hệ số với phân thức có mẫu ở dạng tích

Đáp án B: hiển nhiên đúng.

Xem thêm: Đối Tượng Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Bán Nhà, Đất, Hỏi Đáp Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Đáp án C: \(\int\limits_{}^{} {\dfrac{{u’\left( x \right)}}{{u\left( x \right)}}dx} = \ln \left| {u\left( x \right)} \right| + C \Rightarrow \) Đáp án C sai.

Đáp án D: \(F’\left( x \right) = 2x = f\left( x \right) \Rightarrow \) Đáp án D đúng.

Đáp án cần chọn là: c


Gợi ý

“/lop-12/chi-tiet-ly-thuyet-nguyen-ham-5af3eae81261631175a05d3e

#bnh”>Sử dụng bảng nguyên hàm các hàm số sơ cấp —


Gợi ý

“/lop-12/chi-tiet-ly-thuyet-nguyen-ham-5af3eae81261631175a05d3e

#bnh”>Dựa vào bảng nguyên hàm cơ bản —


Đáp án chi tiết

Ta có \(\int{f\left( x \right)\,\text{d}x}=\int{\dfrac{1}{x}\,\text{d}x}=\ln \left| x \right|+C.\)

Đáp án cần chọn là: b


Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Hướng dẫn tính nguyên hàm dạng phân thức hữu tỉ bằng phương pháp đồng nhất thức lớp 12


Biện luận PT nghiệm bằng tương giao đồ thị – Lớp 12 – Thầy Nguyễn Thanh Tùng – GPPEN 2020 Xem chi tiết


Chuyên mục: Công nghệ tài chính